بانك اطلاعاتي طرح ها
ليست طرح ها(كاربران)
جستجو طرح ها
فرم جستجو اطلاعات طرح ها
عنوان طرح
نام مجري
سال اجرا
محل نگهداري طرح
نام استان

رديفعنوان طرحنام مجريسال اجرامحل نگهداري طرحنام استانفايل
408
1
1
1
1
اصفهان

407
بررسي عملكرد نظام در مديريت بحران هاي سياسي- اجتماعي ؛ طراحي الگوي بهينه عملكرد آينده
ابراهيم متقي
1387
دبيرخانه شوراي پژوهش


406
مقايسه فراواني جرائم اجتماعي استان مركزي در ششماهروان سال هاي 1372-1373

405
عوامل تسهيل كننده و تحديد كننده و تحديد كننده مشاركت در هشت دوره انتخابات رياست جمهوري
دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي
1383
دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي


404
ارتباط سازمانهاي غير دولتي با آژانس هاي سازمان ملل متحد
رضا صيفوري
1382
دفتر امور اجتماعي و انتخابات


403
بررسي مشاركت سياسي بانوان در 28 مركز استان كشور
عليرضا محسني تبريزي- محمود قاضي طباطبايي - هادي مرجائي
1383
دفتر امور بانوان وزارت كشور


402
طرح تدوين و مجموعه مباحث تفصيلي پيرامون راهبردهاي امنيتي شرق كشور( 7 جلد)


اداره كل امنيتي وزارت كشور


401
هيدروژلومورفولوژي حوضه آبخيز رودخانه خراب (چغاگرد)
سهراب بني طالبي
1378
دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري


400
سنجش ميزان مشاركت سياسي در انتخابات مجلس هفتم
مركز افكار سنجي دانشجويان ايران
1383
دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي


399
بررسي چگونگي راههاي افزايش علاقه بانوان به فعاليتهاي ورزشي ، از ديدگاه زنان شهرستان ازنا
مرضيه صادقي
1379
دفتر امور بانوان وزارت كشور


12345678910...>>>
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.