متون عمومي
بسمه تعالي


متقاضي گرامي ، لطفا قبل از تكميل درخواست تاسيس انجمن دوستي ، مطالب ذيل را مطالعه فرمائيد:


1. انجمنهاي دوستي يكي از انواع سازمانهاي مردم نهاد هستند كه با هدف تحكيم و گسترش روابط دوستانه و پيشبرد اهداف مشترك درزمينه هاي فرهنگي ، علمي ، فني ، ادبي ، هنري ، اجتماعي و زمينه سازي براي فعاليتهاي اقتصادي ، بين ملت ايران و يكي از ملتهاي جهان كه تحت عنوان يك كشور مستقل در "سازمان ملل متحد" به ثبت رسيده اند ، تشكيل مي گردد.

2. هيات موسس انجمن دوستي ، متشكل از حداقل 5 نفر شخص حقيقي است كه تعداد 2 نفر از آنها مي بايست داراي شرايط ويا سوابق ذيل باشند :
- داشتن مدارك عالي تحصيلي( كارشناسي ارشد و دكترا) در رشته هاي مرتبط با " علوم سياسي ، ديپلماسي ، روابط بين الملل ، حقوق بين الملل" .
- داشتن تجربه كار ، تجارت و بازرگاني ، اشتغال به تحصيل ، تاليف وترجمه كتاب در ارتباط باكشور مورد نظر .
- داشتن سوابق تجربي و كاري در حوزه ديپلماسي و روابط بين الملل .

3. حداقل يك نفر از موسسين انجمن دوستي ، مي بايست به زبان اصلي كشوري كه انجمن دوستي در ارتياط با آن تاسيس مي گردد ، مسلط باشد .

4. دستگاه تخصصي جهت احراز شرايط فوق ، وزارت امور خارجه (مركزهماهنگي انجمنهاي دوستي ) مي باشد.

5. ساختار انجمنهاي دوستي ، مبتني بر عضوپذيري بوده و اعضاي هيات مديره و بازرسين اين انجمنها ، توسط اعضاي انجمن در جلسات مجامع عمومي انتخاب مي شوند.

6. پذيرش درخواست تاسيس انجمن دوستي براي آندسته ازكشورهايي كه انجمن دوستي درارتباط با آنها قبلا به ثبت رسيده است ، ميسر نبوده و متقاضيان درصورت تمايل مي توانند به عضويت اين انجمن ها درآيند.

7. تاسيس انجمن دوستي بصورت منطقه اي و قاره اي ، مستلزم ارائه "درخواست تاسيس شبكه" مي باشد ،كه بنابه به درخواست حداقل 5 انجمن دوستي ثبت شده ، قابل ارائه مي باشد.

8. كليه حقوق و تكاليف سازمانهاي مردم نهاد ، موضوع " تصويب نامه شماره 27862ت/31281هـ مورخ 8/5/84 هيات وزيران" ، شامل انجمنهاي دوستي نيز مي گردد. 

 سايت مركز هماهنگي انجمنهاي دوستي وزارت امور خارجه www.iccfa.ir
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.