راهنما
نحوه ارسال گزارش عملكرد مالي و اجرائي سالانه سازمان مردم نهاد(NGO)

به منظور اعمال نظارت بر فعاليتهاي سالانه سازمانهاي مردم نهاد برابر ماده 5 آئين نامه تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد، مصوب 8/5/84 هيات وزيران، هيات مديره و يا مديرعامل در هر سازمان موظف است گزارش عملكرد اجرائي و مالي سالانه را بر اساس طرحها و برنامه هاي اجرا شده، درآمدها و هزينه ها تهيه و از طريق همين پايگاه اطلاع رساني براي اداره كل امور سازمانهاي مردم نهاد ارسال نمايد. با توجه به مصوبه هيأت محترم نظارت بر تأسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد و از آنجايي كه برابر مفاد آئين نامه هيات وزيران تشكل ها موظفند حداكثر تا دو ماه پس از پايان سال مالي گزارش عملكرد مالي و اجرائي خود را به مرجع صدور پروانه ارائه نمايند. عدم ارسال گزارش عملكرد، برابر مصوبه ياد شده منجر به ارجاع پرونده به هيات نظارت ذيربط خواهد شد.

چند تذكر مهم براي چگونگي تهيه و ارسال گزارش بر اساس فرم ارسال گزارش فعاليت سالانه

• لازم به ذكر است مراحل ذيل مي بايست براي هر سال مالي، بصورت جداگانه انجام شود.

• پس از دريافت فايل گزار ش عملكرد بايد آن را تكميل نموده و از طريق لينك ارسال گزاش مال و اجرايي سالانه آن را ارسال نماييد.


جهت دريافت فايل گزارش  اينجا را كليك نماييد.بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.