راهنما
شهروند محترم
با تشكر از همكاري شما در نظارت دقيقتر بر فعاليت سازمانهاي مردم نهاد، خواهشمند است اطلاعات خود از تخلف صورت گرفته در سازمان مورد نظر در موضوعاتي نظير:

• عدم اجراي اهداف مندرج در اساسنامه
• عدم برگزاري به موقع مجامع عمومي و انجام تشريفات اداري براي اطلاع‌رساني اعضا بر اساس مفاد اساسنامه
• عدم اجراي مصوبات
• تخلف در جذب كمكهاي داخلي و خارجي و هزينه‌هاي سازمان
• تخلف از قوانين و مقررات موضوعه
• ساير تخلفات

را مستدلا از طريق تكميل فرم ذيل به اداره كل امور سازمانهاي مردم نهاد ارايه فرماييد.

 ضمنا رسيدگي به گزارش دريافتي مشروط به درستي مشخصات و احراز هويت ارسال كننده گزارش خواهد بود. مشخصات ارسال كننده گزارش، محرمانه نگهداري مي‌شود.

                                        فرم ارسال گزارش تخلف سازمان مردم نهاد
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.