راهنما

درخواست تطبيق وضعيت ( موضوع ماده 30 تصويب نامه شماره 27862 ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384 هيات وزيران)

چند تذكر مهم


طبق ماده 30 تصويب نامه هيات وزيران، سازمانهاي غيردولتي كه از مصاديق اين آيين نامه قرار مي گيرند و در اجراي مقررات جاري تاكنون ايجاد شده اند، بايد وضعيت خود را با مقررات اين آيين نامه تطبيق دهند.
آن دسته از سازمانهاي مردم نهاد كه داراي شرايط ذيل هستند، مي توانند درخواست تطبيق وضعيت را از طريق اين سامانه ارايه نمايند.
 
1 - داشتن پروانه فعاليت از مراجع قانوني
2- ثبت شخصيت حقوقي در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري

براي تطبيق وضعيت سازمانهاي مردم نهاد، مراحل ذيل به ترتيب اجرا مي گردد:

1- تكميل فرم درخواست تطبيق وضعيت از طريق اين سامانه و اخذ تاييديه هيات نظارت مربوطه
2- اسكن تصوير پروانه فعاليت و آگهي ثبت شخصيت حقوقي سازمان از طريق اين سامانه
3- تكميل اساسنامه و فرم مشخصات فردي اعضاي هيات مديره، بازرسين، مديرعامل و هيات امنا از طريق اين سامانه
4- اسكن عكس 3×4، تصوير صفحه اول شناسنامه، كارت ملي، تصوير آخرين مدرك تحصيلي اعضاي هيات مديره و بازرسين
5- تكميل فرم گزارش عملكرد مالي و اجرايي

پس از تكميل مدارك فوق، نسبت به تشكيل پرونده در هيات نظارت ذيربط اقدام گرديده و طبق مقررات تصويب نامه هيات وزيران، نسبت به اخذ استعلامات و طي تشريفات اداري جهت تطبيق و صدور پروانه فعاليت اقدام مي گردد.

• متقاضي گرامي " محدوده فعاليت تشكل " مي بايست طبق نشاني مندرج در پروانه فعاليت يا اساسنامه مصوب سازمان انتخاب شود.
• مرجع رسيدگي به درخواست شما، هيات نظارت استان يا شهرستاني است كه در قسمت ' محدوده فعاليت تشكل ' انتخاب مي شود.
• در صورتيكه سازمان متقاضي داراي " شماره ثبت شخصيت حقوقي " نباشد، مشمول تطبيق وضعيت نبوده و مي بايست فرم " درخواست تاسيس " تكميل و ارسال گردد.

توصيه مي‌شود پيش از ارسال درخواست خود براي تطبيق وضعيت، آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد را مطالعه نمائيد.بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.