فرم
ثبت نام سازمان مردم نهاد
ثبت نام سازمان مردم نهاد
* نام پيشنهادي براي سازمان مردم نهاد در نام پيشنهادي از بكار بردن واژگاني كه دلالت عام دارند مثل ملي،ايراني ،ايرانيان ونخبگان خوداري نماييد.
* نام مختصر تشكل
* نام كامل نماينده هيات موسس در انجام تشريفات اداري
* محور فعاليت
* حوزه فعاليت
* موضوع پيشنهادي اگر محور و حوزه فعاليت را ساير انتخاب كرده ايدحتما موضوع پيشنهادي ذكر شود
منابع درآمد اگر محور فعاليت امور اجتماعي و حوزه فعاليت امورخيريه باشد فيلد فوق تكميل شود
* محدوده جغرافيايي فعاليت تشكل
* مرجع رسيدگي به درخواست خود را تعيين كنيد
نام استانهاي محدوده فعاليت تشكل فرا استاني اگر محدوده فعاليت فرا استاني مي باشد،نام حداكثر4 استان را ذكر نماييد
* نحوه اداره ساختار سازماني
درصورتيكه حوزه فعاليت شما امور خيريه مي باشد مجمع عمومي امنا را انتخاب نماييد و در غير اين صورت فقط مي توانيد مجمع عمومي اعضا را انتخاب نماييد.
* هدف در اين بخش اهداف خود را در يك يا دوبندبطور شفاف وكلي بيان نماييد.
* شيوه اجرا در اين بخش روشها و شيوه هايي كه براي نيل به اهداف از سوي تشكل اعمال خواهد شد، نوشته شود.
* شماره تماس تلفن همراه ارسال پيامك جهت پيگيري بعدي
اسامي 5 نفرهيات موسس و 4 نفر هيات مديره وبازرسين بايد ذكر شود در صورت عدم درج اطلاعات اعضا ،درخواست ناقض مي باشد

اطلاعات عمومي عضو
تاريخ ثبت اطلاعات
نام تشكل
* نام * نام خانوادگي
* كد ملي * سمتهاي شغلي قبلي وفعلي 3تا5 مورد از مهمترين سمتهاي قبلي وفعلي خود را وارد نماييد(حداكثر 50 كاراكتر)
اطلاعات تحصيلي عضو
* مدرك تحصيلي * رشته تحصيلي
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.