فرم ثبت مشارکت تشکل های مردمی

اطلاعات
* نام تشكل
* محدوده جغرافيايي
ويرايش حذف

اطلاعات
* عنوان فعاليت يا فعاليت هاي انجام شده توسط تشكل در سال 95 در حوزه آسيب هاي اجتماعي
* محل اجراء
* تعداد داوطلبين فعال در طرح هاي اجرا شده
* آثار كمي و كيفي فعاليت ها
* ميزان هزينه انجام شده توسط تشكل براي اين طرح ها
* ميزان كمك دريافتي از دستگاههاي اجرايي براي اين طرح
* وضعيت پيوست
تصوير پيوست
* نام مديرعامل
* تلفن همراه
* تلفن دفتر
* آدرس
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.