منو


درخواست خدمات يا شكايات

درخواست
* نوع خدمت
تاريخ درخواست
* مشروح درخواست
-مشروح درخواست
مشخصات سوال كننده
* نام
* شهرت
* نام پدر
-نام پدر
مشخصات مدارك(پركردن يكي از موارد زير اجباري است)
شماره خانوار
شماره برگ تردد مدت دار
شماره گذرنامه
مشخصات تماس
* تابعيت
نام كشور
نام شهر
نام استان
نام شهرستان
آدرس محل سكونت
كدپستي
شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه
* -شماره تلفن ثابت
لطفا طريقه دريافت پاسخ را تعيين كنيد:
* پست الكترونيك


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.