فرم ليست مركز آموزش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ورود كاربران
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
ليست تست مركز آموزش
جستجو تست مرك زآموزش
اطلاعات
* نام
* نام خانوادگي
* نام پدر
* شماره شناسنامه
* استان محل صدور
شهرستان محل صدور
جنسيت
* آدرس ايميل
تاريخ تولد
شماره ملي
شماره همراه
شماره ثابت
سازمان معرفي كننده
آخرين سمت
پيشينه تجربي در سمت فعلي سال
سنوات خدمت سال
آدرس منزل
مدرك

نامنام خانوادگينام پدرشماره شناسنامهاستان محل صدورشهرستان محل صدورجنسيتآدرس ايميلتاريخ تولدشماره مليشماره همراهشماره ثابتسازمان معرفي كنندهآخرين سمتپيشينه تجربي در سمت فعليسنوات خدمتآدرس منزلتست1ويرايش
حسن
كريمي
حسين
1772


مرد
asal_ka1772@yahoo.com
1357/11/22
1817305654
09160719511


مديريت پروژه نفت گاز اغاجاري (لوكيشن)
3


لينك
ويرايش
gfff
fgfgf
gffgfg
fgfgf
تهران
ورامين
مرد
gfgfg@yahoo.com

لينك
ويرايش
uhiu
hgfg
fgjgh
2256
البرز
هشتگرد
زن
t@mail.com
1393/02/02
لينك
ويرايش
ساناز
اسماعيلي
حسن
3354
اردبيل
اردبيل
مرد
san@gmail.com
1393/02/19
2295458123
09122190150
22458565
وزارت جهاد كشاورزي
كارشناس
4
4
خيابان سرخ
لينك
ويرايش
پريا
پورحميدي
حسين
2256
تهران
ورامين
زن
par@yahoo.com
1393/02/09
2295456456
09199963235
22555825
وزارت جهاد كشاورزي
لينك
ويرايش
12>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.