فرم ليست مركز آموزش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ورود كاربران
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
ليست تست مركز آموزش
جستجو تست مرك زآموزش
اطلاعات
* نام
* نام خانوادگي
* نام پدر
* شماره شناسنامه
* استان محل صدور
شهرستان محل صدور
جنسيت
* آدرس ايميل
تاريخ تولد
شماره ملي
شماره همراه
شماره ثابت
سازمان معرفي كننده
آخرين سمت
پيشينه تجربي در سمت فعلي سال
سنوات خدمت سال
آدرس منزل
مدرك

نامنام خانوادگينام پدرشماره شناسنامهاستان محل صدورشهرستان محل صدورجنسيتآدرس ايميلتاريخ تولدشماره مليشماره همراهشماره ثابتسازمان معرفي كنندهآخرين سمتپيشينه تجربي در سمت فعليسنوات خدمتآدرس منزلتست1ويرايش
سبحان
حسين زاده كولايي
عسكري
1177


مرد
sobhan.hosseinzadeh@chmail.ir
1344/01/01
2091253669
09112561178
33310327
وزارت كشور
كارشناس مسئول اموال ومسغلات

26
مازندران ساري ابتداي خ سعدي
لينك
ويرايش
سعدي
عبدلي
امرعلي
20


مرد
abdolisadi@yahoo.com
1350/11/29
3979794921
09183180479
08134943430
وزارت كشور
بخشدار
3
24
همدان - تويسركان - فرمانداري تويسركان
لينك
ويرايش
علي
سجودي
غفار
5192
اردبيل
اردبيل
مرد
sojoodi.mohammad@yahoo.com
1350/03/02
6019265579
09144544551
04533747704
وزارت كشور
كارشناس
1
14
اردبيل شهرك كارشناسان كوي سازماني برنامه وبودجه كوچه نيلوفر 2 پلاك 8
لينك
ويرايش
سيد علي
مرتضوي الحسيني
ميرقربان
260


مرد
ali54h.s@gmail.com
1354/07/01
5809450555
09192842454
02833677605
وزارت كشور
كارشناس حسابداري و امين اموال
5
21
قزوين شهرك نيلي كوچه متين نهم پ 23
لينك
ويرايش
سبحان
حسين زاده كولايي
عسكري
1177


مرد
sobhan.hosseinzadeh@chmail.ir
1344/01/01
2091253669
09112561178
33310327
وزارت كشور
كارشناس مسئول اموال ومسغلات
1
26
ساري ابتداي خيابان سعدي نبش كوچه بهار آپارتمان بهار
لينك
ويرايش
1234>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.