ورود كاربران


بيشترثبت نام دانشجویان غیر ایرانی


توضیحات
فرم ثبت نام دانشجويان غير ايراني
هويت متقاضي
نام
نام خانوادگي
نام پدر
نام جد
تاريخ تولد
عكس
name
last name
father s name
نام وسط
محل تولد
مشخصات متقاضي
جنسيت
دين
مذهب
شمار خانوار
وضعيت تأهل
تابعيت
مدارك شناسايي
شماره كارت آمايش
تاريخ صدور كارت آمايش
محل صدور كارت آمايش
شماره دفترچه اقامت پناهندگي
تاريخ صدور دفترچه اقامت پناهندگي
محل صدور دفترچه اقامت پناهندگي
شماره كارت هويت اتباع خارجي
تاريخ صدوركارت هويت ويژه اتباع خارجي
محل صدور كارت هويت ويژه اتباع خارجي
شماره برگ خروج از كشور مدت دار
تاريخ صدور برگ خروج از كشور مدت دار
محل صدور برگ خروج از كشور مدت دار
شماره گذرنامه با حداقل 6 ماه پروانه اقامت
تاريخ صدورگذرنامه با حداقل 6 ماه پروانه اقامت
محل صدورگذرنامه با حداقل 6 ماه پروانه اقامت
آدرس
نام شهرستانمحل سكونت در ايران
آدرس شهرمحل سكونت درايران
كدپستي سكونت در ايران
تلفن سكونت در ايران
تلفن همراه
نام شهرستان محل تحصيل درايران
آدرس شهر محل تحصيل در ايران
تلفن شهر محل تحصيل در ايران
نمابرشهر محل تحصيل در ايران
پست الكترونيك
نام شهرستان محل كار فعلي در ايران
آدرس شهر محل كار فعلي در ايران
تلفن شهر محل كار فعلي در ايران
آدرس شهر موطن اصلي در افغانستان
اطلاعات تحصيلي
آخرين مدرك
محل اخذ مدرك
تاريخ اخذ مدرك
نام موسسه آموزشي(مدرك)
شهر محل تحصيل(مدرك)
معدل كتبي
معدل كل
رشته تحصيلي
محل تأمين هزينه تحصيلي
شيوه آموزش
نوع تحصيل
مرتبطين(معرف ايراني)
نام
نام خانوادگي
نام پدر
شغل
تلفن محل كار
آدرس محل سكونت
تلفن محل سكونت


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.